جراحی بینی
03 مه

استفاده از لیزر در رفع موهای زائد

استفاده از لیزر در رفع موهای زائد

استفاده از لیزر در رفع موهای زائد برای مواردی که رشد موهای زائد در بدن و صورت فرد بسیار زیاد است ، کاربرد چشم گیری دارد و منجر می گردد تا بتوانید خود را متفاوت نشان بدهید . برای این که بتوانید به کمک لیزر درمانی ، موهای زائد بدن تان را از بین ببرید ، لازم است تا درمانی چند مرحله ای انجام بدهید . یک سری لیزر و نور سبک به منظور حذف همیشگی موهای زائد اثر بخش هستند . دقت کنید تا دستگاهی که انتخاب می کنید حتماً از سازمان FDA  دارای تاییدیه باشد .

استفاده از لیزر در رفع موهای زائد

استفاده از لیزر در رفع موهای زائد برای چه افرادی مناسب است و کاربرد دارد ؟

لیزر موهای زائد بدن و صورت برای کسانی مناسب است که پوست بدن شان کلفت و روشن تر است و موهای زائد شان تیره ( به رنگ مشکی و یا قهوه ای باشد . ) البته باید گفت دستگاه های نوین با تکنیک هایی که در آن ها به کار رفته است ، در انواع پوست و مو کاربرد دارد و نتیجه بخش است .

چه مواردی در نتیجه ی استفاده از لیزر در رفع موهای زائد موثر است ؟

رعایت مراقبت های بعد از انجام لیزر درمانی برای رفع موهای زائد .

مراجعه به موقع و رعایت فاصله میان هر دو جلسه .

تکمیل دوره لیزر درمانی

عدم ایجاد وقفه در طول مدت لیزر درمانی

مراجعه به موقع جهت انجام جلسات درمانی یادآوری

عدم کندن موهای زائد در طول درمان ( استفاده از روش هایی مانند اپیلاسیون به منظور اصلاح موهای زائد )

عدم مصرف برخی دارو ها در دوره درمان که منجر به افزایش رشد موهای زائد می گردد .

در پایان باید به این نکته اشاره داشت که بسته به جنس پوست و مو و اندام مورد نظر تعداد جلسات درمانی استفاده از لیزر در رفع موهای زائد متفاوت خواهد بود .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

16 − ده =