جراحی بینی
09 مه

انواع برش در لیفت سینه

انواع برش در لیفت سینه

جراحی لیفت سینه ، یکی از جراحی های زیبایی به شمار می رود ، که از انواع برش در لیفت سینه ، برای بالا کشیدن سینه می توان استفاده نمود .

انواع برش در لیفت سینه

انواع برش در لیفت سینه

به طور کلی انواع برش در لیفت سینه چهار نوع می باشد :

برش دایره ای دور آرئول ( یا هاله تیره رنگ دور نوک سینه ) : معمولاً برای بانوانی که میزان افتادگی سینه های شان کم تا متوسط باشد ، کاربرد دارد . در این نوع برش می توان هم زمان با عمل لیفت سینه ، جراحی پروتز سینه نیز انجام داد .

لیفت هلالی : این نوع برش خیلی کم تر استفاده می شود ، زیرا برشی اطراف نیمه ی بالای هاله ی سینه ایجاد می گردد و بخش هلالی شکل از پوست بالایی برداشته شده و مجدد به اطراف حالی بخیه زده می شود .

برش به شکل یک لنگر ( T   برعکس شده ) : در این نوع برش سه خط برش وجود دارد . برش دور هاله ی سینه ، برش عمودی  از هاله ی سینه تا چین زیر سینه و یک برش افقی . در این روش بیشترین میزان برش ایجاد می شود و کار برد آن بیشتر برای خانم هایی است که درجه ی افتادگی در سینه های شان شدید است . در این موارد می توان هم زمان با لیفت سینه ، عمل کوچک کردن سینه ( ماموپلاستی ) را نیز انجام داد تا نتیجه پایانی ، بیشترین حد رضایت مندی در فرد را به همراه داشته باشد .

برش به فرم سوراخ کلید : در این روش دور هاله سینه و یک خط عمودی تا زیر چین سینه ایجاد می شود و بیشتر در خانم هایی که درجه افتادگی سینه های شان متوسط است کاربرد دارد .

با توجه به میزان افتادگی سینه ، یکی از روش ها توسط جراح زیبایی برای بیمار انتخاب میشود.

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button