جراحی بینی
08 مه

انواع برش در پروتز سینه

انواع برش در پروتز سینه

در جراحی پروتز سینه به منظور قرار دادن پروتز سینه ، می توان ازیکی از انواع برش در پروتز سینه استفاده کرد .

انواع برش در پروتز سینه

انواع برش در پروتز سینه

به طور کلی چهار نوع برش در پروتز سینه وجود دارد :

  • برش دور ناف
  • برش زیر چین سینه
  • برش در هاله ی سینه
  • برش زیر بغل

برش دور ناف به دلیل این که به روش لاپراسکوپی انجام می گیرد در ایران به کار برده نمی شود .

برش زیر بغل : برخی از افراد تصور می کنند این نوع برش مناسب است و قابل رویت نیست ، در حالی که این چنین نیست و اگر خانم یک لباس بپوشد که آستین نداشته باشد ، اثر جای برش به خوبی قابل رویت می باشد . ایراد اصلی که می توان به این برش گرفت این است که احتمال ناقرینگی در جا گذاری پروتز وجود دارد .

برش دور آرئول یا هاله تیره ی دور نوک پستان : این برش نیز ممکن است کمی از اسکار زخم باقی بماند و قابل مشاهده باشد .

برش زیر چین سینه : برش زیر چین متداول ترین نوع برش در جراحی پروتز سینه است که طرف داران بسیاری دارد و بهترین نوع برش در جا گذاری پروتز سینه می باشد ، چرا که در نهایت پس از یک سال اسکر محل زخم ناشی از برش به طور کامل محو می شود . همچنین در برش زیر چین سینه احتمال بروز نا قرینگی نیز وجود  ندارد . در ضمن با توجه به این که برش زیر چین سینه قرار می گیرد ، تا زمان محو شدن اسکار زخم ، با پوشیدن لباس کاملاً پوشانده خواهد شد .

لازم به ذکر است هر نوع برشی که در جراحی پروتز سینه به کار برود ، برای این که نتیجه حاصل از جراحی رضایت بخش باشد ، مهارت وتجربه جراح سینه را می طلبد .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button