جراحی بینی
18 ژوئن

بارداری و جراحی شکم

بارداری و جراحی شکم

بارداری و جراحی شکم : آبدومینوپلاستی یا جراحی شکم برای حذف چربی های شکم و پهلو انجام می شود و نتایج رضایتمندی دارد زیرا حجم بسیار زیادی از چربی در یک جلسه تخلیه می شود.

جراحی شکم با رعایت یک رژیم غذایی خوب نتایج ماندگاری دارد .

در جراحی شکم ، جراح شکم با زدن برش مناسب پوست شکم را جدا می کند و در پایان پوست شکم را بخیه می زند .

به علت اینکه در این روش پوست شکم کشیده و دوخته می شود برخی از بانوان سوالاتی در مورد بارداری و جراحی شکم دارد.

انجام جراحی شکم همزمان با سزارین

در طوال دوره بارداری بدن مادر دچار تغییراتی چون افزایش سایز لگن و پرخون شدن رحم می شود بنابراین تا زمانی که رحم و لگن به حالت عادی برگردد باید از انجام جراحی شکم خودداری کرد .

بنابراین سزارین و جراحی شکم با یکدیگر امکان پذیر نمی باشد.

جراحی شکم قبل از بارداری

انجام جراحی شکم برای بارداری محدودیت خاصی ایجاد نمی کند اما به علت اینکه در ابدومینوپلاستی ، پوست شکم کشیده و دوخته می شود افراد باید در هنگام رشد جنین بیشتر مراقب باشند .

با این حال اگر بانوان قصد بارداری داشته باشند می توانند به جراح متخصص شکم بگویند تا در حین عمل شکم بخشی از عمل که مربوط به جمع کردن دیواره شکم است انجام نشود .

بارداری و جراحی شکم

جراحی شکم بعد از بارداری

ابدومینوپلاستی یا جراحی زیبایی شکم روش بسیار مناسبی برای رفع افتادگی شکم و بهبود شل بودن شکم است .

همچنین برای رفع ترک های سطح پوست شکم نیز نتایج بسیار خوبی دارد .

بارداری نیز در اکثریت بانوان منجربه افتادگی شکم و ترک های پوستی می شود به همین دلیل توصیه می شود پس از بارداری و زمانی که قصد باردار شدن مجدد ندارید جراحی شکم انجام دهید .

نکاتی درباره بارداری و جراحی شکم

به علت اینکه یکی از اهداف جراحی شکم رفع افتادگی پوست است توصیه می شود که بعد از بارداری ، ابدومینوپلاستی انجام دهید.

زایمان و ابدومینوپلاستی را نمی توان همزمان انجام داد .

بهترین زمان برای انجام ابدومینووپلاستی زمانی است که فرد قصد بارداری یا بارداری مجدد نداشته باشد .

هزینه جراحی زیبایی شکم

قیمت جراحی شکم یا آبدومینوپلاستی با توجه به هزینه های بیمارستان ، دستمزد جراح زیبایی و متخصص شکم و میزان چربی تعیین می شود .

به همین علت برای تعیین هزینه ، فرد باید معاینه شود .

بانوانی که می خواهند بعد از جراحی شکم باردار شوند بهتر است بیشتر از سایر افراد در انتخاب جراح شکم دقت کنند .

هرچند تمام افراد باید جراح متخصص شکم را انتخاب کنند تا از عوارض ابدومینوپلاستی در امان باشند .

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

(ابدومینوپلاستیجوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

3 − 2 =