جراحی بینی
05 جولای

بزرگ کردن سینه

بزرگ کردن سینه

سایز متناسب سینه ها و برجسته یودن آن ها باعث افزایش زیبایی و جذابیت اندام بانوان می شود و این موضوع سبب شده است تا بانوان به دنبال روش های بزرگ کردن سینه باشند.

روش هایی چون ماساژ با روغن های خاص یا ورزش نیاز به زمان طولانی مدت دارند و در صورت قطع ورش یا روش سینه ها به حالت قبل خود بازمی گردنند.

بهترین روش برای بزرگ کردن سینه که نتایج بسیار طولانی و حتی همیشگی دارد انجام پروتز سینه می باشد .

پروتز سینه سایز ها و نوع های مختلفی دارد که با توجه به اندام فرد نوع و سایز متناسب انتخاب می شود .

برش های پروتز سینه

  • برش دور ناف
  • برش زیر بغل
  • برش دور هاله سینه
  • برش زیر سینه

بزرگ کردن سینه

برشی که برای قرار گیری پروتز در سینه زده می شود بستگی به شرایط بیمار دارد و بهتر است برای نووع برش بیمار دخالتی نداشته باشد.

نیاز است در جلسه مشاوره شرایط خود را به جراح سینه بگویید .

به طور مثال اگر بیمار کودک شیرخوار داشته باشد یا قصد بارداری در آینده را داشته باشد بهترین برش ، برش زیر سینه است .

به طور معمول برش زیر سینه برای قرارگیری پروتز در سینه بیشترین کاربرد را دارد زیرا برشی چون برش زیر بغل باعث می شود تا پروتز به خوبی در سینه قرار نگیرد ، به همین دلیل احتمال بروز خطا در ارتباط با قرارگیری پروتز را افزایش می دهد.

برش هایی چون برش زیر بغل یا برش دور ناف در شرایط خاصی زده می شوند .

انتخاب نوع برش به عهده جراح سینه می باشد زیرا با توجه به دانش و شرایط بیمار ، مناسب ترین برش را انتخاب می کند.

نکاتی در ارتباط با بزرگ کردن سینه

جراح سینه با توجه به تجربه ای که در طی سال ها کسب کرده به خوبی می تواند مشاوره های لازم را بیمار بدهد به همین دلیل حتماً در ارتباط با نوع پروتز و سایز آن با جراح سینه مشورت کنید.

پروتز سینه بر اثر فشار دست یا فشار هوا در ارتفاعات نمی ترکد و برای ترکیدن پروتز نیاز است تا یک جسم تیز به طور مستقیم وارد پروتز شود.

هزینه جراحی سینه زنان

مهم ترین عامل در تعیین هزینه جراحی سینه ، مبلغی دریافتی جراح سینه برای انجام جراحی پروتز سینه می باشد .

در تعیین هزینه جراحی بزرگ کردن سینه یا پروتزسینه علاوه بر دستمزد جراح سینه ، نوع پروتز سینه و سایز پروتز سینه نیز تاثیر گذار هستند.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

(ابدومینوپلاستیجوانسازی پوست – پروتز سینه – لیزر موهای زائد – تزریق چربی – میکر ونیدلینگ )

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button