جراحی بینی
02 جولای

تزریق چربی به دست

تزریق چربی به دست

تزریق چربی به دست : بحث جوانسازی فقط مرتبط با چهره و پوست آن نیست ، نوع دیگری از جوانسازی نیز وجود دارد که مرتبط با دست است .

به مرور زمان پوست دست دچار چروک های زیادی می شود و از زیبایی دست ها می کاهد .

برای اینکه چروک ها رفع شوند و پوست دست مانند سابق شاداب و صاف باشد ، نیاز است که یک نوع پر کننده به دست تزریق شود.

برای جوانسازی پر کننده هایی مانند ژل ، فیلر و چربی وجود دارد که می توان بهترین روش جوانسازی را تزریق چربی نام برد .

تزریق چربی به دست یکی از بهترین روش های جوانسازی پوست دست است .

در اصل پوست دست به علت کاهش میزان چربی و نازک شدن پوست دچار تغییرات می شود و تزریق چربی باعث می شود تا میزان چربی در زیر پوست دست به حد تعادل برسد و چین و چروک های دست از بین برود.

تزریق چربی به دست

نکاتی در ارتباط با تزریق چربی

تزریق چربی به نسبت روش های دیگر مانند تزریق بوتاکس ، تزریق ژل یا جوانسازی با جنسیس  ، سازگاری بالاتری و بیشتری با پوست دارد زیرا چربی تزریق شده از بدن خود فرد برداشته می شود .

  • در مرحله اول ، چربی از ناحیه مورد نظر برداشته می شود ، بیشترین مناطق برای برداشتن چربی ، نواحی چون شکم و ران هستند .
  • در مرحله دوم چربی برداشته شده توسط دکتر زیبایی شسته و تصفیه می شود.
  • در مرحله سوم نیز چربی به مقدار مورد نیاز در محل مورد نظر تزریق می شود .
تزریق چربی کابردهای گوناگونی در جوانسازی ، حجم دهی صورت و برخی از اندام های بدن دارد مانند :

به علت اینکه چربی تزریق شده از بدن خود فرد برداشته می شود به نسبت روش های دیگری چون تزریق ژل یا تزریق بوتاکس ماندگاری بیشتری دارد و حتی تا سال ها می توان نتایج حاصل از تزریق چربی را مشاهده کرد .

هزینه تزریق چربی به دست

مبلغی که دستمزد دکتر زیبایی برای تزریق چربی دریافت می کند تعیین کننده هزینه است .

به همین دلیل در ابتدا باید مطلع شوید که مبلغ دریافتی دکتر زیبایی برای تزریق چربی به دست چقدر می باشد .

برای تزریق چربی به هر کلینیک زیبایی اعتماد نکنید زیرا در روش های جوانسازی که نیاز به تزریق دارد رعایت نکات بهداشتی برای حفظ سلامت بیماران بسیار حائز اهمیت است.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

(ابدومینوپلاستیجوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

چهار × سه =