جراحی بینی
07 ژوئن

جوانسازی با تزریق چربی

جوانسازی با تزریق چربی

با افزایش سن تغییراتی در صورت به وجود می آید که از زیبایی چهره می کاهد ، جوانسازی با تزریق چربی راهی برای رفع و بهبود تغییراتی است که منجربه کاهش زیبایی و جوانی صورت می شود .

جوانسازی صورت یا بازگرداندن جوانی به صورت در سنین میانسالی و پیری بسیار حائز اهمیت است .

زیباتر شدن چهره تاثیرات مثبتی بر روی روحیه فرد نیز دارد و سن فرد نیز کمتر از سن واقعی او نشان داده می شود.

بانوان به نسبت آقایان بیشتر به دنبال جوان سازی ، زیباتر دیده شدن و بازگرداندن شادابی به صورت هستند ولی این بدین معنی نیست که آقایان میلی به زیبایی ندارند .

از رایج ترین روش های جوانسازی می توان به تزریق چربی ، تزریق ژل و تزریق بوتاکس اشاره کرد .

سه موردی که از روش های جوانسازی نام بردیم بیشترین محبوبیت را در بین افراد دارند و برای رفع چین و چروک های پوست نتایج رضایتمندی دارند .

مزیت جوانسازی با تزریق چربی به نسبت تزریق ژل و بوتاکس ماندگاری بیشتر آن است .

همچنین مزیت تزریق چربی در این است که چربی ای که باید به ناحیه مورد نظر تزریق شود از بدن خود فرد برداشته می شود.

مزیت برداشتن چربی از بدن خود فرد سازگاری بیشتر چربی با صورت است .

جوانسازی با تزریق چربی

کاربردهای تزریق چربی

بیشترین کاربرد تزریق چربی حجم دهی به صورت است .

علاوه بر حجم دهی کلی به صورت می توان از تزریق چربی برای حجم دهی به ناحیه خاصی چون گونه و لب نیز استفاده کرد .

جوانسازی با تزریق چربی به علت اینکه منافذ پوست را نیز پر می کند برای رفع چین و چروک ، جای جوش و رفع آکنه نیز مفید است .

نحوه جوانسازی با تزریق چربی

دکتر زیبایی در مرحله اول ناحیه ای که باید چربی از آن برداشته شود را مشخص می کند .

نواحی پرکاربرد برای برداشتن چربی : شکم ، پهلو ، ران ، باسن .

بعد از برداشتن چربی ، دکتر زیبایی چربی برداشته را تصفیه می کند .

بعد از تصفیه چربی ، ناحیه ای که نیاز به تزریق چربی دارد مشخص می شود و چربی به مقدار مورد نیاز به ناحیه مورد نظر تزریق می شود.

هزینه جوانسازی با تزریق چربی

ناحیه مورد نظر ، میزان چربی مورد نیاز و دستمزد دکتر زیبایی از عوامل تعیین کننده هزینه هستند .

برای تزریق چربی حتماْ به یک کلینیک زیبایی خوب مراجعه کنید زیرا انجام تزریق چربی در بهترین کلینیک زیبایی نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت .

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

بدومینوپلاستی جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

سه + پنج =

Call Now Button