جراحی بینی
05 آگوست

جوانسازی به روش میکرونیدلینگ

جوانسازی به روش میکرونیدلینگ

میکرونیدلینگ برای بازسازی آسیب های ساختاری پوست، نوعی روش تحریک مکانیکال محسوب می شود.هدف از این درمان، بهبود بخشیدن به عملکرد و ظاهر پوست می باشد. جوانسازی به روش میکرونیدلینگ موضوعی است که در این مقاله در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

چندین میلیون میکروکانال در درم و اپیدرم توسط سوزن های بسیار ظریف در طول فرآیند میکرونیدلینگ ایجاد می شود.

جوانسازی به روش میکرونیدلینگ چگونه است؟

روش درمان در میکرونیدلینگ یا همان دستگاه جوانسازی پوست ، طوری است که سوزن های بسیار ریز و استریل شده با سرعت و عمق مشخص که توسط پزشک تعیین شده است، به صورت همزمان در درم یا همان لایه دوم پوست وارد می شوند. لازم است بدانید عمق و سرعت سوزن ها با توجه به هدف مد نظر و نوع  پوست تعیین می شود.

پس از فعال شدن سیستم ایمنی بدن، انتشارعوامل رشد،تولید رشته های الاستین و کلاژن و ضخامت اپیدرم افزایش می یابد.حفظ ارتجاعی بودن و استحکام پوست به عهده رشته های پروتئینی الاستین و کلاژن می باشند. این است عامل مهم در جوانسازی پوست.

جوانسازی به روش میکرونیدلینگ

دستگاه جوانسازی به روش میکرونیدلینگ از چه امکاناتی برخوردار می باشد؟

  • کارتریج های یک بار مصرف استریل
  • دارا بودن پدال پایی به منظور روشن، خاموش کردن فوری دستگاه، زمان انجام کار
  • کنترل نمودن یونیت به طور مجزا جهت تنظیم از 50 الی 150 ضربه در ثانیه
  • دارای هندپیس سبک می باشد و به صورت ارگانیک بدون لرزش و صدا طراحی شده است.

جوانسازی به روش میکرونیدلینگ چه مزایایی دارد؟

  • برای درمان ساختار و عملکرد پوست ، از فرآیند بازسازی نرمال خود بدن استفاده می شود.
  • فرد می تواند فعالیت های روزمره خود را به راحتی بعد از ترمیم سریع پوست ادامه دهد.
  • از نظر هزینه، نسبت به سایر روش های درمانی دیگر نیز مناسب تر است.
  • هیچ گونه خونریزی، درد و عوارض جانبی در این روش مشاهده نشده است.
  • احتمال هر گونه عفونت بسیار کم است زیرا منافذ پوست به سرعت بسته می شود.
  • پس از طی شدن مدت زمان اندک فرآیند کلاژن سازی تکمیل می شود و فرد می تواند از نتیجه درمان خود احساس بهتری داشته باشد.

 

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

ده + چهار =