جراحی بینی
30 آوریل

دوران نقاهت جراحی پروتز سینه

دوران نقاهت جراحی پروتز سینه

پس انجام هر نوع جراحی ، دوران نقاهتی برای آن در نظر گرفته می شود ، دوران نقاهت جراحی پروتز سینه را در ادامه شرح می دهیم .

دوران نقاهت جراحی پروتز سینه

دوران نقاهت جراحی پروتز سینه :

زمانی که بیمار بعد از انجام جراحی به بخش ریکاوری منتقل می گردد ، علائم حیاتی وی تحت کنترل خواهد بود و به طور معمول پس از به دست آوردن هوشیاری به بخش انتقال یافته و همان روز پس از چند ساعت استراحت و تثبیت وضعیت به بخش انتقال می یابد .

پیش از ترخیص توسط پزشک بیمار ویزیت شده ، دارو های لازم تجویز گردیده و آموزش های لازم به وی داده می شود .

در چند روز ابتدایی پس از عمل پروتز سینه ، برروز درد در ناحیه تحت عمل خصوصاً محل برش ها طبیعی است . می توانید برای کاهش درد از مسکن هایی که پزشک برای شما  تجویزنموده بهره ببرید .

معمولاً 48 ساعت بعد می توانید به حمام بروید .

به طور معمول از هفته دوم می توانید به سر کار تان برگیردید و فعالیت های روزمره خود را از سر بگیرید .

توصیه می شود تا طی یکی دو هفته اول رانندگی نکنید .

از هفته ی سوم می توانید تا حد زیادی فعالیت هایی که قبل از جراحی انجام می دادید را از سر بگیرید ، اما هنوز نمی توانید اشیا سنگین را جا به جا نموده یا ورزش های کششی و سنگین را انجام بدهید .

برای جا به جایی اشیایی که بیش از 2 تا 3 کیلو وزن دارند بهتر است تا هفته ی هفتم صبور باشید . همچنین تا آن موقع فعالیت هایی که موجب می گردد تا بر روی قفسه سینه تان فشار بیاید را انجام ندهید .

در طی این مدت در موعد های مقرر برای انجام ویزیت های دوره ای به مطب پزشک مراجعه نمایید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

هجده − دوازده =