جراحی بینی
14 ژوئن

عمل کاشت مو

عمل کاشت مو

ریزش مو در بین آقایان شایع تر است و عمل کاشت مو برای بهبود کم پشتی یا طاسی سر و نواحی دیگرانجام می شود ، افراد برای داشتن موی پرپشت و زیبایی بیشتر موها کاشت مو انجام می دهند .

در نواحی چون ابرو ، سبیل ، ریش ، سر و مژه کاشت مو انجام می شود.

اساس عمل کاشت مو برپایه برداشتن سالم ریشه های موی فرد از نقاط دیگر بدن و کاشتن آن ها در نقاطی چون سر ، ریش و غیره می باشد.

برای کاشت مو روش های متعددی وجود دارد و هرکدام ازآن ها نتایج خوبی دارد.

عمل کاشت مو ساده و بی خطر است ولی اگر نکات ایمنی رعایت نشود امکان بروز مشکل وجود دارد.

به همین دلیل برای عمل کاشت مو به خوبی تحقیق کنید تا نتیجه رضایت مندی حاصل شود.

رایج ترین روش های کاشت مو sut ، fut  ، fit  هستند که در این بین روش sut تکنولوژی جدیدتری برای کاشت مو می باشد.

عمل کاشت مو

کاشت مو sut

  • به وسیله دستگاه های تمام اتوماتیک برداشت و پیوند مو انجام می شود و تراکم موها سه برابر روش های قدیمی می باشد.
  • در این روش نیازی به تیغ جراحی نیست و بیمار بی هوش نمی شود.
  • همچنین جای برش و اسکار بر روی سطح پوست دیده نمی شود.
  • با توجه به اینکه در این روش از دستگاه های لیزر پیشرفتهه برای کاشت مو استفاده می شود خونریزی مشاهده نمی شود و بیمار نیز دردی ندارد.
  • در حال حاضر این روش موثرترین روش برای کاشت مو است و با توجه به مزایایی که گفته شد برای عمل کاشت مو مناسب است.

هزینه کاشت مو

کاشت مو روش های متفاوتی دارد که هر روش با دیگری تفاوت دارد .

به علت اینکه کاشت مونتایج ماندگار و دائمی دارد ، به نسبت روش های دیگر تقویت ریشه مو که نیاز به تکرار دارند هزینه بالایی دارد.

در نظر بگیرید که تقویت ریشه مو با روش های مختلف نیاز به تکرار های مجدد دارد و برای هر بار تقویت ریشه مو باید هزینه پرداخت کنید و جمع کل این هزینه بیشتر ازهزینه کاشت مو می شود.

هزینه کاشت موی سر با ریش متفاوت است ، همچنین هزینه کاشت مو به روش sut  با روش  fut متفاوت است .

به همین دلیل بهتر است به کلینیک زیبایی مورد نظر مراجعه کنید و با توجه به روش مورد استفاده برای کاشت مو و ناحیه مورد نظر هزینه را جویا شوید.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

(ابدومینوپلاستیجوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

10 + سه =