جراحی بینی
22 فوریه

ليزر موهاي زائد با الكساندرايت

ليزر موهاي زائد با الكساندرايت

در واقع سريع ترين نوع ليزر ، موثر ترين و كم عارضه ترين ليزر موهاي زائد با الكساندرايت مي باشد . استفاده از اين نوع ليزر براي نژاد ايراني بسيار موثر است .

ليزر موهاي زائد با الكساندرايت

در ليزر طول موجي مشخص كه به وسيله ي ملانين جذب مي شود استفاده شده است . نور در قسمت مورد نظر به انرژي گرمايي تبديل مي شود و موجب از بين رفتن فوليكول و پياز مو مي شود . به اين ترتيب به طور هم زمان تعداد زيادي از فوليكول هاي مو نابود شده و لذا امكان رشد دوباره ي موهاي زائد در قسمت مورد نظر از بين مي رود يا خيلي كم مي شود . ليزر موهاي زائد با الكساندرايت طي چند ماه در چند مرحله صورت مي گيرد .

ميزان تاثير گذاري دراز مدت ليزر به نوع و طول موج دستگاه بستگي دارد كه براي اين عمل به كار گرفته مي شود .

فواصل ليزر درماني :

فواصل ليزر درماني براي صورت 4 هفته و براي اندام هاي ديگر 6 الي 8 هفته مي باشد . حداقل به 4 تا 6 جلسه ليزر درماني براي نواحي مورد نظر نياز است و پس از هر جلسه بخشي از مو ها از بين مي روند و موهاي بخشي ديگر نيز كوتاه ، روشن و نازك مي شوند و رشدشان نيز كند مي شود و بخشي از موهاي زائد هم همان گونه باقي مي مانند . لذا به اين دليل ليزر موهاي زائد با الكساندرايت در چند جلسه انجام مي شود كه تمامي مو ها در یک فاز رشد نمي كنند و با توجه به اين كه فاز هاي رشد در قسمت هاي مختلف متفاوت مي باشد درنتيجه به تعداد دفعات متعدد نياز است . ميزان تاثير گذاري دراز مدت ليزر به نوع و طول موج دستگاه بستگي دارد كه براي اين عمل به كار گرفته مي شود .

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

14 − سیزده =