جراحی بینی
29 مه

لیرز مو های زائد در بانوان

لیرز مو های زائد در بانوان

در حال حاضر از بین بردن مو های زائد صورت و بدن یکی از درگیری های ذهنی در افراد به ویژه بانوان می باشد . استفاده از لیرز مو های زائد در بانوان یکی از روش های موثر در از بین بردن موهای زائد است ، که امروزه طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده است .

پیش از آن که خانم ها برای انجام لیزر موهای زائد اقدام نمایند ، لازم است تا به یک سری  مسائل دقت بیشتری داشته باشند .

لیزر-مو-های-زائد-در-بانوان

یکی از مهم ترین این نکات انجام تست بارداری می باشد ، زیرا با توجه به تغییرات هورمونی که در دوران بارداری ایجاد می شود و عدم بروز عوارض احتمالی و تاثیر بر شرایط جنین بهتر است تا انجام لیرز مو های زائد به بعداز دوران بارداری موکول نمایید .

همچنین به دو علت بهتر است تا لیرز موهای زائد در بانوان در دوران شیردهی نیز انجام نشود

  • استفاده از دارو های بیحسی در دوران شیردهی توصیه نمی شود .
  • با تغییرات هورمونی که در دوران شیردهی ایجاد می شود ممکن است در روند مکانیسم اثر لیزر درمانی اختلال به وجود بیاید .

لیرز مو های زائد در بانوان در کدام اندام ها کاربرد دارد ؟

لیرز مو های زائد در بانوان برای کل صورت ، کناره های صورت ، خط فک و پشت لب ، موهای زائد چانه ، زیر بغل ، دور هاله سینه ، شکم و ناف ، کمر ، کل پا ، دست و بازو و همچنین خط بیکینی انجام می شود .

برای این که نتیجه مطلوب از لیزر درمانی را دریافت کنید ، لازم است تا فاصله بین جلسات را رعایت کنید . دوره درمان را تا آخر دوره ادامه دهید . در دوره درمان ، از دستگاه های برنزه کننده استفاده نکنید . توصیه می شود تا بعد از لیزردرمانی از پماد اکسیددوزنگ بر روی موضع استفاده نمایید .

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

13 − 7 =