جراحی بینی
17 مه

لیزر درمانی در رفع مو های زائد

لیزر درمانی در رفع مو های زائد

لیزر درمانی در رفع مو های زائد روشی با سرعت نسبتاً بالا و با دردی کم می باشد .

لیزر موهای زائد چگونه انجام می شود ؟

در فرآیند لیزر درمانی در رفع مو های زائد فلیکول های مو هدف قرار داده می شوند .

لیزر درمانی در رفع مو های زائد

به طور معمول چرخه ی مو دارای سه مرحله می باشد ، مرحله ی رشد ، مرحله یانتقال و فاز استراحت . موهایی که در مرحله رشد باشند ، پالس های لیزر به آن ها تابانده می شود .

تعداد جلسات درمان بر اساس میزان کاهش مو در هز جلسه بستگی دارد و بین 6 تا 12 جلسه متغیر است . فاصله بین هر دو جلسه نیز بر همین اساس بین 4 تا 8 هفته متفاوت خواهد بود .

در بانوان بیشتر مراجعان خواهان لیزر درمانی در رفع مو های زائد در نواحی زیر بغل ، پا و خط بیکینی هستند و آقایان برای رفع موهای زائد سینه ، کمر و خط ریش تقاضا دارند .

لازم به ذکر است که معمولاً دوره درمان به یک سال زمان نیاز دارد ، اما این زمان برای رفع موهای زائد صورت کمی بیشتر است .

توجه داشته باشید زمانی که شما می خواهید تحت لیزر درمانی در رفع مو های زائد قرار بگیرید ، طی دوره ی درمان مجاز به استفاده از روش های اصلاح مو که در آن ریشه ی مو کنده می شود نیستید ( مانند اپیلاسیون و اصلاح با بند یا موچین ) . بهترین روش اصلاح در این شرایط شیو مو با ژیلت می باشد .

لازم به ذکر است که دست کم بیست روز قبل از انجام لیزر موهای زائد ، اپیلاسیون نکنید و از دستگاه های برنزه کننده یا حمام آفتاب نیز استفاده نکنید ، زیرا موجب اختلال در عملکرد فرآیند لیزر درمانی خواهد شد .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

8 − 2 =