جراحی بینی
20 آوریل

لیزر موهای زائد با دستگاه دایود

لیزر موهای زائد با دستگاه دایود

لیزر موهای زائد با دستگاه دایود ، یکی از روش های موهای زائد می باشد . این دستگاه با تکنولوژی نوین برای انواع پوست ها کاربرد دارد و دارای کامل ترین و پر اثر ترین طول موج بر روی ملانین در ریشه موها می باشد که منجر به سوختن همیشگی موهای زائد می شود . لیزر موهای زائد با دستگاه دایود اثری طولانی و حتمی دارد و دارای نشان استاندارد است و مرکز های تحقیقاتی در سطح دنیا آن را تایید نموده اند .

لیزر موهای زائد با دستگاه دایود

در صورتی که تنظیمات دستگاه درست واصولی به وسیله پزشک انجام بشود . مکانیسم اثر لیزر موهای زائد با دستگاه دایود افزایش می یابد و پس از گذشت دوره درمان کمتر از 5 تا 7 درصد از موهای زائد باقی خواهد ماند .

نکات مهم در قبل و بعد از انجام لیزر موهای زائد با دستگاه دایود :

پیش از انجام لیزر موهای زائد ، برای از بین بردن موهای زائد ، حداقل به مدت یک ماه از روش هایی که موجب آسیب به ریشه ی مو می شود ، مانند اپیلاسیون خوداداری نمایید .

یک روز پیش از انجام لیزر موهای زائد ، با ژیلت و در جهت رویش موهای اندام مورد نظر را اصلاح نمایید .

پیش از انجام لیزر ، موضع مورد نظر را کاملاً تمیز کنید ، بهتر آن است استحمام نمایید .

در صورتی که آستانه تحمل دردتان پایین است ، می توانید پیش از مراجعه به کلینیک یک عدد قرص کلردیازپوکساید 5 یا 10 میلی گرمی میل کنید .

بعد از اتمام جلسه ، کمی قرمزی و التهاب در محل فولیکول ها در زیر پوست ایجاد می شود و خود به خود برطرف خواهد شد . می توانید از پماد اکسید دوزنگ نیز استفاده کنید .

فاصله بین جلسات لیزر درمانی و تعداد جلسات :

فاصله متعارف میان هر دو جلسه به طور معمول 4 تا 6 هفته است و تعداد جلسات لیزر موهای زائد با دستگاه دایود برای هر عضو حداقل 6 جلسه خواهد بود .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

2 × 2 =