جراحی بینی
26 مه

لیزر موهای زائد بدن

لیزر موهای زائد بدن

رفع مو های زائد بدن یکی از دغدغه های افراد به ویژه خانم ها می باشد . همه افراد به منظور رفع مو های زائد ، از روش های متفاوتی مانند اپیلاسیون ، اصلاح با بند و اصلاح و شیو با ژیلت و … استفاده می کنند که هر یک مشکلات خاص خود را دارند . در حال حاضر لیزر موهای زائد بدن به عنوان یک روش مناسب تر برای از بین بردن موهای زائد به کار گرفته می شود .

لیزر موهای زائد بدن

لیزر موهای زائد بدن برای تمام اندام های بدن که موی زائد دارد ، قابل استفاده است و تنها لازم است تا فرد قبل و بعد از انجام جلسه های لیزر درمانی ، اقداماتی انجام داده و به نکاتی توجه داشته باشد .

آمادگی های پیش از لیزر موهای زائد بدن و مراقبت های پس از آن

4 تا 6 هفته قبل از شروع جلسات لیزر درمانی ، استفاده از روش از روش های اصلاح که در آن مو از ریشه کنده می شود را قطع کنید و برای اصلاح تنها از ژیلت استفاده نمایید .

قبل از این که لیزر موهای زائد بدن را آغاز کنید ، از قرار گیری در معرض نور خورشید بپرهیزید . همچنین دقت داشته باشید در مدت طول درمان ، استفاده از دستگاه های برنزه کننده ممنوع است و در روند کار درمان اختلال ایجاد خواهد کرد .

در صورتی که پس از درمان ، موضع دچار ورم و التهاب شد ، می توانید از کمپرس سرد استفاده نمایید .  البته معمولاً التهاب و قرمزی ناشی از لیزر درمانی ظرف چند ساعت اولیه از بین خواهد رفت .

تعداد جلسه های درمان لیزر موهای زائد بدن بسته به اندام مورد نظر ، رنگ و جنس پوست و رنگ ، جنس و ضخامت مو ، متغیر می باشد ، اما به طور کلی می توان گفت بین 6 تا 12 جلسه درمان لازم است .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

پنج × 4 =