جراحی بینی
15 ژوئن

لیزر موهای زائد صورت در بانوان

لیزر موهای زائد صورت در بانوان

اگر به هر دلیلی دیگر مایل نیستید از روش هایی مانند بند ، وکس ، موم و …. برای حذف موهای زائد صورت استفاده کنید ، از روش لیزر موهای زائد صورت در بانوان در قسمت های چانه ، پشت لب ، گوش و …. استفاده نمائید.

دستگاه لیزر موهای زائد صورت در بانوان به چه صورتی عمل می کند ؟

در لیزر موهای زائد صورت در بانوان ،  نور متمرکز شده به داخل فولیکول مو راه می یابد و در آن نفوذ می کند. دقت دستگاه لیزر بسیار بالاست. نور لیزر با طول موجی مناسب به صورت بانوان تابیده می شود. دستگاه لیزر با عملکرد خاص خود  سبب از بین رفتن موهای زائد صورت می گردد.

لیزر موهای زائد صورت در بانوان

بانوان با استفاده از کرم های ترمیم کننده و ضد التهاب پس از پایان لیزر درمان خود را تکمیل می نمایند. این کرم ها بهتر است چند ساعتی روی پوست قرار بگیرند.

نکاتی که برای لیزر موهای زائد صورت در بانوان باید رعایت کنید :

قبل از لیزر موهای زائد صورت در بانوان بایست آن قسمت مورد نظر از صورت  با استفاده از ژیلت اصلاح شود.

مزایای استفاده از لیزر موهای زائد صورت در بانوان :

  • دقت بالا : با استفاده از لیزر، موهای ضخیم و تیره در پوست ، از بین می روند. این کار بدون اینکه به پوست مجاور آسیبی وارد گردد ، انجام می شود.
  • سرعت : هر پالس از لیزر در زمانی کمتر از یک ثانیه عمل می کند. لیزر به طور همزمان قادر به حذف تعداد زیادی موهای زائد است. مدت زمان عملکرد دستگاه لیزر با توجه به وسعت ناحیه ای که در صورت انتخاب می کنید متفاوت است. مثلا برای پشت لب زمانی کمتر از یک دقیقه طول می کشد.
  • رفعی دائمی موهای زائد : در بیشتر افراد ، موهای زائد موجود در صورت ، طی سه الی پنج جلسه به طور کامل از بین می رود.

هزینه لیزر موهای زائد صورت در بانوان به عوامل مختلفی از قبیل : وسعت ناحیه مورد نظر ، تعداد جلسات ، نوع لیزر برای هر فردی متفاوت است. طی مشاوره های قبل از لیزر معلوم می شود.

 

 

کلینیک زیبایی بنیتا ( جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button