جراحی بینی
10 مه

لیزر موهای زائد صورت

لیزر موهای زائد صورت

لیزر موهای زائد صورت ، به منظور از بین بردن دائمی موهای زائد صورت انجام می شود . در این روش  موهای زائد در مقابل  نور اشعه لیزر قرار گرفته شده و فلیکول های مو به طور کامل از بین خواهد رفت .

لیزر موهای زائد صورت

در لیزر موهای زائد صورت قدرت دستگاه بر مبنای رنگ پوست و ضخامت آن ، همچنین ضخامت مو رنگ آن برای از بین بردن فلیکول ها تنظیم می گردد .

اگر صورت دارای موی زائد ضخیم ( برای مثال زیر چانه ) باشد ، مو زیر پوست رفته باشد یا در اثر اصلاح مو ، پوست دچار لک و جوش شده باشد ، به کمک لیزر می توان آن را از بین برد .

لازم به ذکر است که از مدتی قبل از شروع لیزر موهای زائد صورت و همچنین در طی دوره درمان با لیزر ، مجاز به کندن مو با موچین یا اپیلاسیون و هر روشی که در آن ریشه مو را در گیر نماید ، نیستید . تنها می توانید از ژیلت برای اصلاح موهای صورت تان استفاده نمایید .

لیزر موهای زائد صورت  روش بسیار مناسب برای افرادی است که موهای صورت شان زیاد است و در زمان اصلاح صورت مجبور به تحمل درد زیادی می باشند . همچنین برخی از افراد پس از اصلاح موهای زائد ، صورت شان جوش زیادی می زند و باعث می شود تا پوست ایشان زیبایی ظاهرش را از دست بدهد ، لذا این افراد می تواند به کمک لیزر موهای زائد صورت بدون این که پوست شان آسیب ببیند ، از موهای زائد صورت خود رها بشوند .

کاندیدای مناسب در لیزر موهای زائد صورت

اشخاصی که پر مو هستند ، رنگ پوست شان به نسبت روشن است و موهای صورت آن ها ضخیم تر است و البته بیماری های هورمونی و مصرف دارو های هورمونی ندارند ، می توانند بهترین نتیجه را از لیزر موهای زائد صورت بگیرند .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

کلینیک زیبایی بنیتا | لیزر موهای زائد
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

4 + نه =