جراحی بینی
28 مه

لیزر مو های زائد در آقایان

لیزر مو های زائد در آقایان

در برخی از افراد ، رویش مو در قسمتی از بدن شان بیش از حد طبیعی است و این موضوع برای شان آزار دهنده می باشد . در آقایان نیز سابق بر این داشتن موی زیاد ، یکی از نشانه های مردانگی به شمار می رفت ، اما در حال حاضر به خصوص در قشر جوان رفع مو های زائد از دغدغه های آن ها می باشد .  یکی از بهترین راه هایی که به ایشان پیشنهاد می شود ، استفاده از لیزر درمانی می باشد ، لیزر مو های زائد در آقایان در اروپا امری رایج می باشد و در ایران نیز در حدود 20 درصد از آقایان برای رفع موهای زائد بدن و موهای زائد صورت شان از لیزر درمانی استفاده می کنند .

لیزر-موهای-زائد-در-آقایان

لیزر مو های زائد در آقایان

 

لیزر مو های زائد در آقایان ، برای  تمام قسمت هایی که مو روییده باشد ، مانند خط ریش ، زیر چانه ، پشت گردن ، گوش ، بالای قفسه ی سینه ، روی شانه و … قابل استفاده می باشد  .

مکانیسم اثر لیزر در رفع مو های زائد در آقایان و خانم ها به یک میزان است ، اما به دلیل ضخامت بیشتر موهای آقایان و همچنین نوع پوست و میزان تیرگی مو پاسخ گویی به لیزردرمانی در آن ها بهتر و بیشتر است و در برخی از مردان تعداد جلسه های درمان ممکن است کم تر باشد .

مو های زائد درآقایان به طور معمول در تمام اندام های شان به جز کف دست و پا روییده شده است و به نسبت خانم ها میزان بیشتری است . برای مثال در آقایان در زیر چانه ، دو طرف صورت و پشت گردن مو های زائد زیادی در حال رویش است که باعث می شود تا آقایان مجبور باشند تا مرتباً و هر روز برای اصلاح موهای زائد این بخش ها زمان اختصاص بدهند .

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

جوانسازی پوست – پی آر پی – لیزر موهای زائد – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

 

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

هفت − شش =