جراحی بینی
24 مه

محل جاگذاری پروتز سینه

محل جاگذاری پروتز سینه

در سه ناحیه می توان پروتز سینه را جای گذاری نمود ، محل جاگذاری پروتز سینه به شرح زیر است :

  • زیر فاشیا
  • زیرعضله ی سینه ای یا پکتورالیس
  • روی عضله ی سینه ای

محل جاگذاری پروتز سینه

این که محل جاگذاری پروتز سینه در کدام ناحیه باشد ، به عوامل مختلفی همچون سن افراد ، سایز سینه و … بستگی دارد .

برای مثال در خانم هایی که جوان تر هستند و معمولاً سایز سینه کوچک تر است و نسج سینه ندارند ، اکثراً از محل زیر عضله ی سینه ای استفاده می کنیم ، اما در بانوانی ککه نسج سینه داشته باشند و بخواهیم هم زمان با جراحی پروتز سینه ، افتادگی سینه را نیز از بین ببریم ، البته بدون انجام جراحی لیفت سینه و همچنین فرم سینه نیز به طور کامل گرد نباشد ( کمی افتادگی داشته باشد و سایز سینه نیز خیلی افزایش نیابد ،  پروتز سینه را زیر فاشیا و یا بر روی عضله سینه ای قرار می دهیم .

از دیگر کاربرد های پروتز سینه در جراحی ترمیمی سینه ، که معمولاً بعد از جراحی های درمان سرطان سینه انجام می شود ، پروتز را پشت عضله سینه ای می گذاریم ، چرا که چنانچه با در نظر داشته عدم وجود بافت سینه ای ، با قرار دادن پروتز سینه بر روی عضله سینه ای ، امکان بیرون زدن پروتز سینه و بروز عوارض جراحی نیز به میان خواهد آمد .

در صورتی که هدف از جراحی پروتز سینه تنها افزایش زیبایی ظاهری و تناسب اندام باشد ، بر اساس فاکتور های  ( حجم سینه و میزان افزایش آن ، فرم و شرایط فیزیکی ) محل جاگذاری پروتز سینه به دو نوع است ، که رایج ترین آن در سطح دنیا پشت عضله سینه ای است . از این محل در خانم هایی که سینه های بزرگی داشته اند ، اما دچار تحلیل رفتگی شده باشد ، کاربرد بیشتری نیز دارد .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button