جراحی بینی
19 ژوئن

مراقبت های بعد از لیپوماتیک

مراقبت های بعد از لیپوماتیک

لیپوماتیک یک روش درمان چاقی است. قبل از لیپوماتیک نکاتی توصیه می شود که بایست به آن توجه ویژه گردد. هم چنین مراقبت های بعد از لیپوماتیک نیز بسیار حائز اهمیت است و در بهبود بیمار تاثیر زیادی دارد.

مراقبت-های-بعد-از-لیپوماتیک

مراقبت های بعد از لیپوماتیک شامل چه نکاتی می باشند ؟

 • رعایت کردن مراقبت های بعد از لیپوماتیک به بیمار کمک می کند هر چه زودتر وضعیت بهبودی مورد نظر دست یابد. پس در انجام هر یک از آنها همکاری کنید.
 • بعد از لیپوماتیک می بایست به مقدار زیادی نوشیدنی غیرالکلی مصرف شود تا آب زیادی که بدن از دست می دهد ، جبران شود.
 • بعد از عمل لیپوماتیک ، بیمار باید تا چند ساعت استراحت کند. بعد از آن داشتن پیاده روی های آهسته مفید است زیرا کمک می کند تا خونابه های داخل به سهولت از بدن خارج شود.
 • خارج کردن خونابه ها از بدن به وسیله ماساژ در نواحی ، باعث تسریع روند بهبود می شود.
 • گن های مخصوصی به بیمار داده می شود که به منظور تجمع نیافتن خونابه ها استفاده می شود.
 • بعد از لیپوماتیک از خوردن غذاهایی که باعث یبوست می شوند خودداری کنید.
 • استفاده از گن بعد از عمل لیپوماتیک تاثیر بسزایی خواهد داشت.
 • سعی کنید رژیم غذایی مناسبی داشته باشید و تا مدتی از نشستن به روی صندلی خودداری کنید.
 • به مدت یک هفته فعالیت های سنگین را کنار بگذارید.
 • جهت رفع تهوع بهتر است داروهای ضد تهوع مصرف شود ، مانند قرص متوکلوپرامید. پس از جراحی لیپوماتیک تا مدتی از دستشویی فرنگی استفاده کنید زیرا که نشست و برخاست زیاد باعث افت فشار شده و ممکن است دچار غش شوید.
 • از نمک استفاده نشود.
 • تا زمانی که منافذ جراحی لیپوماتیک بازهستند ، از حضور در استخر و سونا و …. خودداری شود.

کلینیک زیبایی بنیتا

( جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائدتزریق بوتاکسمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

پنج + سیزده =

Call Now Button