جراحی بینی
07 مه

مراقبت های پس از جراحی پروتز سینه

مراقبت های پس از جراحی پروتز سینه

هنگامی که قرار باشد تا یک عمل جراحی انجام شود ، مراقبت های بعد از جراحی در دریافت نتیجه مطلوب بسیار اثر گذار خواهد بود .در این مقاله به شرح مراقبت های پس از جراحی پروتز سینه خواهیم پرداخت .

مراقبت های پس از جراحی پروتز سینه

مراقبت های پس از جراحی پروتز سینه :

هنگامی می خواهید ترخیص شوید حتماً یک نفر همراه شما باشد تا روز های اول ( دست کم یکی دو روز اول ) در انجام کارهایتان به شما کمک کند .

به مدت حداقل 20 روز طاق باز خوابیده و از خوابیدن روی شکم خودداری نمایید .

استفاده از سوتین های طبی تا زمانی که پزشک برای تان تجویز نموده الزامی است .

از کمپرس سرد استفاده کنید تا ورم و کبودی کمتر بشود .

استعمال سیگار و الکل را حداقل به مدت دو هفته پس از پروتز سینه ، متوقف کنید .

انجام فعالیت هایی که باعث بشود تا در ناحیه قفسه ی سینه احساس درد داشته باشید ، ممنوع است .

در صورتی که در سینه کمی درد داشتید ، نگران نشوید ، درد ناشی از جراحی طبیعی بوده  و با مصرف مسکن هایی که پزشک تان تجویز شده ، می توانید درد را تحمل نمایید .

حمام آفتاب مشکلی برای پروتز سینه ایجاد نمی کند ، اما استفاده از دستگاه برنز کننده و سولاریوم تا مدتی ممنوع است .

توصیه می شود تا یک هفته ی اول کامل استراحت کنید .

برای اینکه ورزش کنید ، تا دو ماه دارای محدودیت هستید ، البته پیاده روی های آهسته مانعی ندارد .

در حالت کلی می توان گفت هر نوع فعالیت ، ورزش ، جا به جایی اجسام که باعث شود تا احساس درد کنید ، برای شما تا زمانی که بهبودی حاصل بشود ، ممنوع است .

همچنین توصیه می شود تا یک هفته رانندگی نکنید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button