جراحی بینی
14 مه

مراقبت های پس از لیفت سینه

مراقبت های پس از لیفت سینه

پس از اتمام جراحی لیفت سینه برای این که بهبودی سریع تر حاصل گردد ، مراقبت های پس از لیفت سینه از اهمیت بالایی برخوردار است .

مراقبت های پس از لیفت سینه

مراقبت های پس از لیفت سینه

برای این که فشار کمتری به زخم های تان بیاید ، بهتر است تا زمان استراحت ، از دو بالش زیر سرتان استفاده نمایید .

48 ساعت بعد از انجام جراحی لیفت می توانید به حمام بروید .

در صورتی که درن دارید ، بهتر است تا 48 ساعت بعد از کشیدن درن ها ، استحمام نمایید .

توصیه می شود تا مدتی برای استحمام یک نفر شما را همراهی کند .

4 تا 6 هفته بعد از جراحی استخر و استفاده از وان ممنوع می باشد .

بهداشت محل زخم ها را رعایت نموده و هر روز محل زخم ا از نظر بروز عفونت بررسی نمایید . اگر پوست تان خشک است می توانید اطراف زخم را مرطوب کننده بمالید ، ولی خود زخم باید خشک باشد .

بهتر است تا مدتی در معرض نور مستقیم آفتاب قرار نگیرید .

تا زمانی که جراح سینه تجویز کرده ، از سوتین طبی در طی شبانه روز استفاده نمایید .

از مصرف هر نوع دارو حتی مسکن و ویتامین بدون هماهنگی با پزشک تان بپرهیزید .

دارو هایی که برای شما تجویز شده تا پایان دوره مصرف کنید .

برای ارزیابی وضعیت سینه و محل زخم مرتب به مطب مراجعه نمایید .

بهتر است تا برای سرعت بخشیدن به وضعیت روند بهبود زخم ها تا دو هفته پس از انجام جراحی سینه ، از مصرف سیگار اجتناب کنید .

توصیه می شود تا حداقل یک هفته رانندگی نکنید .

بهتر است تا مدتی از بلند کردن و جا به جایی اشیا سنگین خود داری نمایید .

برای انجام ورزش با پزشک تان مشورت کنید .

در صورت بروز هر گونه خارش و سوزش در محل برش وزخم ها با پزشک جراح تماس بگیرید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button