جراحی بینی
27 آوریل

مراقبت های پس از پروتز سینه

مراقبت های پس از پروتز سینه

هنگامی که فرد برای انجام هر نوع جراحی ، به خصوص جراحی های زیبایی اقدام می نماید ، به منظور دریافت نتیجه ی بهتر ، لازم است تا مراقبت های بعد از جراحی را جدی بگیرد . جراحی  پروتز سینه ، نیز از آن دسته عمل های زیبایی است که لازم است تا پس از انجام آن مراقبت های لازم را با دقت انجام داد . در ادامه به توضیح مراقبت های پس از پروتز سینه می پردازیم .

مراقبت های پس از پروتز سینه

ضمن اینکه هوشیاری تان رابه دست آوردید با چند نفس عمیق کمک کنید تا ریه تان به وضعیت عادی خود بازگردد .

تا یک هفته کامل استراحت نمایید . پس از این مدت می توانید انجام فعالیت های روزانه تان را ازسر بگیرید .

در دوران نقاهت و تقریبا تا 8 الی 12 هفته سعی کنید طاق باز بخوابید . در این مدت هرگز به روی شکم نخوابید .

در این مدت هرگز سر خود دارو مصرف نکنید و فقط دارو های تجویز شده توسط پزشک جراح سینه را استفاده کنید .

دوره درمان دارویی تان را کامل کنید .

از مصرف هر نوع داروی رقیق کننده خون و ضد التهاب ها بپرهیزید .

حداقل به مدت سه هفته بعد از جراحی پروتز سینه ، از انجام هر فعالیت که ضربان قلب را بالا می برد و باعث فشار بر روی قفسه سینه می شود بپرهیزید .

در واقع باید گفت هر نوع فعالیتی که باعث می شود تا احساس درد داشته باشید را بهتر است در این مدت متوقف کنید .

از کمپرس گرم استفاده نکنید ، اما استفاده از کمپرس های سرد با هدف کاهش میزان کبودی و تورم مانعی ندارد .

در زمان هایی که به شما گفته شده برای معاینه بالینی و ارزیابی وضعیت پروتز ها ، به مطب جراح تان مراجعه نمایید .

بروز کمی درد ناشی از جراحی طبیعی است ، اما چنانچه درد و یا خارش و سوزش غیر طبیعی داشتید به پزشک خود اطلاع بدهید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

7 + سه =