جراحی بینی
13 مه

مراقبت پس از جراحی پروتز سینه

مراقبت پس از جراحی پروتز سینه

جراحی پروتز سینه ، یکی از اعمال جراحی زیبایی – ترمیمی به شمار می آید . برای این که نتیجه حاصل از عمل جراحی مطلوب و رضایت بخش باشد ، مراقبت پس از جراحی پروتز سینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مراقبت پس از جراحی پروتز سینه

مراقبت پس از جراحی پروتز سینه

 • زمانی که از کلینیک ترخیص شدید ، بهتر است تا یک نفر همراه شما باشد .
 • توصیه می شود تا یک هفته رانندگی نکنید.
 •  دارو هایی که جراح تان برای شما تجویز کرده را تا پایان دوره مصرف نمایید .
 • بروز درد در ناحیه تحت جراحی پروتز سینه طبیعی است و نگران کننده نخواهد بود . به منظور تحمل درد می توانید از مسکن های تجویز شده ، کمک بگیرید .
 • تا مدتی نمی توانید از دستگاه های سولاریوم استفاده کنید ، اما حمام آفتاب مانعی ندارد .
 • هر نوع حرکتی که باعث می شود تا در قسمت قفسه ی سینه احساس درد نمایید ، برای تان ممنوع است .
 • می توانید از کمپرس سرد استفاده کنید تا ورم و درد تان را تسکین دهید .
 • دست کم تا شش هفته پس از عمل پروتزانجام برخی ورزش ها ، فعالیت های سنگین ، جا به جا نمودن اجسام سنگین ممنوع است .
 • می توانید به آهستگی پیاده روی کنید .
 • همچنین فعالیت هایی که باعث افزایش ضربان قلب می شود نیز توصیه نمی شود .
 • به طور معمول لازم است تا یک هفته ای را در منزل استراحت نمایید و پس از آن به انجام فعالیت های روزانه تان بپردازید .
 • استفاده از سونا و استخر نیز دست کم تا شش هفته توصیه نمی شود .
 • مدت زمان استفاده از سوتین های طبی از سوی جراح سینه تعیین می شود .
 • در صورت بروز تب ، تهوع و هر گونه عارضه ی غیر معمول فوری به جراح تان اطلاع بدهید .
 • در زمان های مقرر برای بررسی و معاینه بالینی به مطب مراجعه نمایید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

دو × 4 =