جراحی بینی
04 مه

مراقبت پس از لیفت سینه

مراقبت پس از لیفت سینه

هر نوع عمل جراحی که بر روی فردی انجام گیرد ، برای دست یابی نتیجه ی رضایت بخش عواملی اثر گذار هستند که مهمترین آن ها انتخاب جراح و مراقبت های بعد از انجام جراحی می باشد . جراحی لیفت سینه ، از جمله جراحی های زیبایی در بانوان است که مراقبت پس از لیفت سینه بسیار حساس و مهم است .

مراقبت پس از لیفت سینه

مراقبت پس از لیفت سینه :

پس از آن که جراحی به پایان رسید ، به منظور عدم آمبولی ، بعد از بانداژ کردن سینه های تان ، ممکن است از درن برای شما استفاده بشود ، ( درن لوله های پلاستیکی برای تخلیه خونابه های ناشی از جراحی است  . )

این درن ها بسته به صلاح دید پزشک دو تا هفت روز باقی خواهد ماند و سپس کشیده می شود .

بسته به شرایط فیزیکی و نظر پزشک و سن بیمار دست کم دو هفته و نهایتاً شش هفته استراحت و مراقبت لازم است .

در صورتی که درد داشتید ، می توانید از مسکن هایی که پزشک برای شما تجویز نموده استفاده نمایید .

بین 7 تا 10 روز پس از جراحی سینه ، در مطب ، توسط پزشک ، بخیه های سینه تان کشیده خواهد شد .

به مدت حداقل شش هفته و بنا به دستور جراح ، انجام هر نوع فعالیت سنگین ، بلند کردن اجسام ، ورزش های کششی ، رانندگی و استفاده از کمربند ایمنی برای شما ممنوع می باشد .

به منظور محافظت از جای زخم ووضعیت سینه ها لازم است تا در طول شبانه روز به مدت دو تا سه ماه از سوتین های طبی استفاده نمایید .

معمولاً تا شش هفته بعد از جراحی لیفت سینه ، جای زخم های ناشی از جراحی کمی قرمز است ، این امر طبیعی است و جای نگرانی ندارد .

توصیه می شود تا در این مدت به منظور ارزیابی وضعیت سینه های تان ، مرتب برای ویزیت به جراح خود مراجعه نمایید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

نوزده + هشت =