جراحی بینی
28 مه

مینی آبدومینوپلاستی

مینی آبدومینوپلاستی

مینی آبدومینوپلاستی یا جراحی محدود شکم یکی از روش های ابدومینوپلاستی یا جراحی شکم است که در ادامه مقاله توضیحات لازم را درباره ی جراحی شکم و انواع آن ارائه خواهیم داد .

افرادی که چربی های اضافی در نواحی شکم و پهلو هستند همیشه به دنبال روشی برای لاغری و حذف چربی های اضافی بوده اند .

امام امروزه با پیشرفت صنعت پزشکی و انجام جراحی شکم می توان چربی های اضافی یا انباشته شده را از بین برد.

آبدومینوپلاستی چیست  ؟

ابدومینوپلاستی یا جراحی شکم برای رفع چربی های شکم و پهلو انجام می شود.

مزیت مهمی که ابدومینوپلاستی را از روش های لاغری دیگر نواحی شکم و پهلو متمایز ساخته است رفع افتادگی و شل شدن پوست است .

یک مثال ساده برای درک بهتر مفهوم جراحی شکم :

یک خانم بعد از زایمان یا پس از زایمان های متعدد دچار افتادگی پوست شکم و ترک های بر رووی پوست می شود که از زیبایی شکم می کاهد .

چنین بانوانی با انجام جراحی شکم می توانند زیبایی را به پوست شکم خود باز گردانند زیرا در آبدومینوپلاستی برشی مناسب با توجه به چربی ها زده می شود و پس از تخلیه چربی ، پوست های اضافی نیز برش داده می شوند.

مینی آبدومینوپلاستی

جراحی شکم با توجه به برش تقسیم بندی می شود :

جراحی شکم گرداگرد یا ابدومینوپلاستی گرداگرد
  • وسیع ترین نوع جراحی شکم
  • برش دور تا دور بدن فرد زده می شود
  • به علت برش دور تا دور بیمار یک بار به پشت و یک بار روی شکم قرار داده می شود.
جراحی شکم کامل یا آبدومینوپلاستی کامل

برش از پهلو تا پهلوی دیگر ادامه دارد و برای افرادی که چربی های انباشته شده یا چربی های اضافی در نواحی شکم و پهلو دارند بسیار مناسب است .

جراحی محدود شکم یا مینی آبدومینوپلاستی
  • در جراحی محدود شکم فقط یک برش کوچک در زیر شکم زده می شود و چربی های اضافی تخلیه می شوند.
  • در روش های قبلی به علت اینکه پوست به طور کامل جدا می شود جراح شکم یک مکان جدید برای ناف ایجاد می کند ولی در مینی آبدومینوپلاستی نیازی به جا به جایی ناف و محل جدید نمی باشد.
  • در اصل مینی ابدومینوپلاستی برای افرادی که فقط در ناحیه ی زیر شکم و به مقداد محدود چربی دارند روش بسیار مناسب و نتیجه بخشی است .

هزینه جراحی شکم

هزینه جراحی زیبایی شکم با توجه به روش و میزان چربی که باید تخلیه شود تعیین می شود .

بنابراین بهتر است پس از معاینه و مشخص شدن میزان چربی ای که باید تخلیه شود و با توجه به دستمزد جراح شکم هزینه را جویا شوید.

کلینیک تخصصی پوست ، مو و لیزر بنیتا

بدومینوپلاستی جوانسازی پوستپی آر پی لیزر موهای زائد تزریق چربیمیکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

Call Now Button