جراحی بینی
24 آوریل

نکات مهم پیش از لیزر موهای زائد

نکات مهم پیش از لیزر موهای زائد

زمانی که فرد تصمیم دارد تا برای انجام لیزر موهای زائد اقدام نماید ، لازم است تا به نکاتی توجه نماید و برخی موارد را مورد ارزیابی قرار دهد . در این مقاله به نکات مهم پیش از لیزر موهای زائد می پردازیم .

نکات مهم پیش از لیزر موهای زائد

در صورتی که فرد دچار اختلال هورمونی باشد ( برای مثال ریزش موی شدید و یا اختلالات قاعدگی در بانوان ) بهتر است در ابتدا این اختلال را درمان نموده و سپس برای لیزر موهای زائد اقدام نماید .

برخی دارو ها منجر به رشد موهای زائد می شوند : مصرف کورتن ، مینوکسیدیل و دارو های هورمونی را بهتر است در دوره درمان با لیزر قطع کرد .

افرادی که مبتلا به برخی بیماری ها باشند ، مانند : پسوریازیس ، برص و لوپوس بهتر است لیزر درمانی انجام ندهند .

بارداری : انجام لیزر درمانی در بانوان باردار به دلیل احتمال آسیب به جنین توصیه نمی شود .

افرادی که سابقه تبخال به طور مکرر دارند ، بهتر است تا از یک روز قبل  الی 6 روز پس از انجام لیزر درمانی ، از دارو های ضد تبخال استفاده نمایند .

با توجه به این که انجام لیزر در افرادی که سابقه ایجاد اسکار هیپرتروفیک ( پیداییش گوشت اضافی در ناحیه عمل ) دارند ، ممکن است منجر به تشدید این عارضه گردد توصیه نمی شود .

متقاضیانی که سابقه ی بروز عفونت های فعال مانند جوش چرکی دارند ، اگر که در ناحیه ای که قرار است تا تحت لیزر درمانی قرار بگیرد ، جوش چرکی زده باشند ، تا زمان بهبود کامل عفونت ،  باید انجام لیزر موهای زائد را به تعویق بیاندازند .

اشخاصی که به تازگی به وسیله ی روش های مختلف مانند حمام آفتاب یا سولاریم ، پوست خود را برنز کرده اند، به علت حساس شدن پوست و احتمال بروز سوختگی و بروز لک ناشی از لیزر ، پیشنهاد می شود تا انجام لیزر درمانی را کمی عقب بیاندازند .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

پنج + 17 =