جراحی بینی
03 مارس

کاربرد های پروتز سینه

کاربرد های پروتز سینه :

در بین عمل های جراحی زیبایی ، عمل جراحی پروتز سینه یا ایمپلنت سینه از اعمال جراحی موفقی به شمار می آید که نتایج مطلوبی را به دنبال خواهد داشت . عمل جراحی پروتز سینه موجب خوش فرم شدن سینه ها و به علاوه افزایش اعتماد به نفس افراد می گردد . در زیر کاربرد های پروتز سینه را مطرح می نماییم .

 

کاربرد های پروتز سینه

 

1.در بعضی خانم ها بافت سینه به میزان کافی رشد پیدا نکرده است لذا این افراد می توانند جهت بهبود ظاهر سینه های خود از عمل جراحی پروتز سینه استفاده نمایند .

3.افرادی که به دلیل عواملی نظیر بالا رفتن سن شیر دهی ، کاهش وزن شدید یا عمل جراحی سرطان سینه بافت سینه ی خود را از دست می دهند می توانند با کمک جراحی پروتز ، منجر به بهبود شکل  و فرم سینه های خود شوند .

3.رفع افتاد گی مختصر سینه و یا ترمیم افتادگی های زیاد سینه .

4.اگر سینه های متقارن نباشند می توان از جراحی پروتز سینه استفاده نمود .

5.افزایش سایز سینه ها

6.کمک جهت ایجاد تناسب به عرض قفسه ی سینه

محل جایگذاری پروتز سینه :

در عمل جراحی پروتز سینه دو مکان جهت قرار دادن پروتز سینه وجود دارد . اولین مکان در قسمت زیر غده در جلوی ماهیچه ی سینه و مکان دوم در ناحیه ی زیر ماهیچه ای پشت ماهیچه ی سینه می باشد . از معایبی که روش زیر غده ای دارد این است که در زنان لاغر در شکل ظاهری و نمای بیرونی ، پروتز قابل تشخیص خواهد بود و لذا در این حالت امکان دارد نمای لبه های پروتز سینه در روی قفسه ی سینه قابل مشاهده باشد بنابراین بهتر است برای انجام جراحی پروتز سینه از شیوه ی زیر ماهیچه ای استفاده شود .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

12 − 11 =