جراحی بینی
02 مه

کاندیدای مناسب لیزر موهای زائد

کاندیدای مناسب لیزر موهای زائد

برای این که بدانیم چه افرادی کاندیدای مناسب لیزر موهای زائد هستند ، بهتر است تا نکاتی را در این باره بدانیم .

کاندیدای مناسب لیزر موهای زائد

توصیه می شود تا در ابتدا در رابطه با تجربه کلینیک در زمینه لیزر موهای زائد اطمینان حاصل نمایید .

لیزر موهای زائد ملائین موجود در پوست راهدف قرار می دهد تا بتواند موهای زائد بدن را از بین ببرد . لذا بهترین کاندید لیزر موهای زائد ، افرادی هستند که پوست بدن شان روشن و موهای بدن شان تیره باشد .

بهتر است تا بدانیم میزان جواب دهی لیزر موهای زائد در افراد مختلف ، متفاوت است .

مدت زمان اثر و دوره درمان رفع موهای زائد با لیزر در افراد مختلف با یکدیگر تفاوت هایی دارد . چنانچه تصمیم دارید تا ناحیه بزرگی از بدن تان ، موهای زائدش برطرف گردد . لیزر درمانی روش خوبی است .

لازم به ذکر است لیزر موهای زائد با کمی درد و سوزش امکان دارد ، همراه باشد که البته می توانید قبل از انجام لیزر درمانی از کرم های بی حس کننده استفاده نمایید .

چه افرادی کاندیدای مناسب لیزر موهای زائد نیستند ؟

1-افرادی که از حمام آفتاب یا دستگاه های برنزه کننده یا سولاریم استفاده کرده باشند ، برای انجام لیزر موهای زائد ، باید کمی دست نگه دارند .

2- در صورتی که تبخال در بدن تان فعال باشد .

3- چنان چه خانم در دوران بارداری و یا شیر دهی به سر ببرد .

4-افرادی که مبتلا به اگزما هستند .

5-د صورتی که سابقه کلویید دارید ( عنی ممکن است در ناحیه مورد نظر گوشت اضافه عارض شود .)

در صورتی که فرد مبتلا به لوپوس یا پسوریازیس باشد .

افرادی که از ماینوکسیدیل استفاده می کنند .

در صورتی که از دارو های حاوی ماده ی طلا استفاده می نمایید .

 

کلینیک زیبایی بنیتا جوانسازی پوست –  پی آر پی – لیزر موهای زائد  – تزریق بوتاکس – میکر ونیدلینگ )

درباره نویسنده

جوانسازی پوست
کلینیک زیبایی فوق تخصصی پوست مو لیزر و جراحی های زیبایی بنیتا از ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻄﺮح ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻮﺳﺖ ،ﻣﻮ ، زﯾﺒﺎﯾﯽ ، ﻟﯿﺰر موهای زائد ، ﺟﺮاﺣﯽ ، ﻻﻏﺮی و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ ﻧﻮﯾﻦ در ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻄﺮح زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻻﻏﺮی را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی FDA امریکا و CE اروﭘﺎ و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ایران در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ و آرام ﮔﺮد ﻫﻢ آورده و ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺮب ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ را ﺑﺮای رﺳﺎﻧﯿﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﯾﺪه آﻟﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ . انجام لیزر موهای زائد ، جهت از بین بردن موهای اضافه بدن ، انواع پکیج جوانسازی پوست ، جراحی های زیبایی و ... انجام میگیرد

پاسخ

12 − دو =